U bevindt zich hier:   Over zgv  Organisatie en bestuur  Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.

De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor de omvang en samenstelling. Daarin is rekening gehouden met de aard en activiteiten van de instelling en de daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht.


Samenstelling per 10 april 2017

De Raad van Toezicht bestaat tijdelijk uit drie leden die niet aan het ziekenhuis verbonden zijn. Zij houden toezicht op de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur. 

  • drs. J.S. van der Heide | project- en interimmanager, NIAZ-Qmentum-auditor, toezichthouder bij meerdere zorgorganisaties.
    Voorzitter, tevens lid auditcommissie kwaliteit van zorg.
  • Ing. G.A. (Gideon) Alewijnse  uit Barneveld | voorzitter college van bestuur Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. 
    Vice-voorzitter, tevens voorzitter remuneratiecommissie.
  • mw. A.C.H. Versteegden, MBA, uit Zeist | Voorzitter Raad van Bestuur Vilans
    Lid, tevens lid auditcommissie financiën.