U bevindt zich hier:   Over zgv  Organisatie en bestuur  Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Vanaf 1 maart 2015 is er één ondernemingsraad (OR) met zeventien leden. De OR houdt zich bezig met de organisatiebrede medezeggenschap en de beleidsstukken. Er is zeswekelijks overleg met de Raad van Bestuur. De decentrale medezeggenschap wordt vormgegeven door twee OR-onderdelen: OR onderdeel zorg en OR onderdeel faciliterend. Ook heeft de OR een nieuwe voorbereidingscommissie ingesteld: communicatie.

De OR telt op  basis van de Wet op de ondernemingsraden zeventien zetels, waarvan er op 31 december 2015 zestien bezet waren. Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker aan de OR toegevoegd die geen lid van de OR is, maar naast de voorbereiding voor de beleidsstukken voor de bespreking in de OR het ambtelijk secretariaat voert. De OR voelt zich mede verantwoordelijk voor medewerkers en organisatie. Hiermee wil de OR een bijdrage leveren aan de kwaliteit van medewerkerparticipatie en continuïteit van bedrijfsvoering. 

De OR behartigt de belangen van medewerkers en de organisatie. Fysieke, sociale en financiële veiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. De OR werkt hierin constructief samen met de andere adviesorganen en de achterban, waarbij integriteit en respect uitgangspunten zijn. In relatie tot de zeggenschap is de OR sparringpartner, klankbord en partner in dialoog. Hierbij maakt zij gebruik van informatie en deskundigheid van medewerkers en externen. Tevens volgen de leden interne en externe ontwikkelingen om beleidsvoorstellen en  initiatieven te bespreken en zo nodig te toetsen. De OR hanteert een gestructureerde werkwijze, stelt prioriteiten en neemt initiatieven. Tot slot investeert de ondernemingsraad in ontwikkeling en behoud van eigen kennis en kwaliteit. 


Contact

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met onze ondernemingsraad?