Over Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een veilig ziekenhuis dat op basis van actuele kennis hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg levert. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werken we aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven.

Wij bieden gezondheidswinst

We bieden gezondheidswinst voor de patiënten en inwoners van onze regio met voeding, bewegen en slaap als basis van onze zorg en kennis. Vanwege onze focus op voeding, bewegen en slaap zijn wij een kennis- en expertisecentrum op het gebied van topsport, sport, darmleverzorg en reuk- en smaakproblematiek.

Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid.

Zo bieden wij gezondheidswinst

Deskundige zorg en gezondheidswinst in de regio

We bieden gezondheidswinst voor de patiënten en inwoners van onze regio met voeding en bewegen als basis van onze zorg en kennis. Vanwege onze focus op voeding en bewegen zijn wij een kennis- en expertisecentrum op het gebied van topsport, sport, darmleverzorg en reuk- en smaakproblematiek.

Wij bieden medisch specialistische zorg, specifi eke kennis en preventie. Dat doen we samen en in afstemming met onze netwerkpartners. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet, afhankelijk van de zorgbehoefte van de patiënt en de expertise van de zorgprofessionals. Wij sturen op uitkomsten van zorg en klantwaardering en communiceren transparant over de resultaten.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste inzichten op hun vakgebied en weten waar en bij wie onze patiënten het best hun zorg kunnen ontvangen. Het ziekenhuis biedt niet alle zorg binnen haar muren aan, maar zorgt er wel voor dat de zorgvraag van de patiënt en verwijzer aan Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt beantwoord. Binnen of buiten het ziekenhuis.

Wij voelen ons ook maatschappelijk verantwoordelijk om de zorg in de regio goed te organiseren en optimale gezondheidswinst te realiseren met de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats, waarbij het geld voor de zorg zorgvuldig en doelmatig wordt besteed. Regionaal, nationaal en internationaal verspreiden wij actief onze specifi eke kennis en ervaring van voeding en bewegen in de zorg.

Goed georganiseerd

Wij zorgen ervoor dat de patiënt optimale, veilige zorg krijgt, die goed georganiseerd is: toegankelijk, bereikbaar en met een goede coördinatie van de totale zorg. Wij zorgen ervoor dat we begrijpelijk communiceren, met de patiënt meedenken en dat de patiënt bij overdracht of samenwerken van zorg – binnen en buiten het ziekenhuis - ervaart dat iedere zorgverlener over de juiste informatie beschikt en waarde toevoegt. Waar nodig zetten we casemanagers of andere coördinatoren in. Overdrachtssituaties zijn nooit een (extra) zorg voor de patiënt.

Met aandacht en positief

In onze zorgverlening hanteren we het begrip ‘positieve gezondheid’ (Machteld Huber). Dit benadrukt de kracht van elke unieke mens. Positieve gezondheid gaat uit van dat wat gáát, en niet van dat wat níét meer gaat. In de gezamenlijke besluitvorming is het de zorgprofessional die informeert, kennis aanreikt en coacht en de patiënt die bepaalt. De professional vraagt zich continu af wie hij of zij voor zich heeft en hoe hij de zorg op die persoon kan afstemmen. Dit geldt voor al onze patiënten en in het bijzonder voor kwetsbare ouderen. Onze medewerkers hebben intrinsiek een positieve grondhouding en hun mensgerichtheid merkt de patiënt aan oprechte aandacht, interesse of een glimlach.

Eigen regie

Het ziekenhuis ondersteunt patiënten, die de eigen zorg (gedeeltelijk) willen regisseren en waar mogelijk thuis ontvangen of vanuit huis willen regelen, ook in praktische zin met bijvoorbeeld vormen van moderne technologie, e-Zorg en een patiëntportaal. Wij ondersteunen zo nodig bij het (leren) gebruiken van technologische en digitale hulpmiddelen in de zorg.

Het draait om de patiënt

We maken graag gebruik van de kennis en deskundigheid van (onze) patiënten. Zij denken met ons mee bij de (her)inrichting van zorgpaden, het ontwikkelen van patiëntmaterialen en het toepassen van (digitale) hulpmiddelen. Wij vragen patiënten om actief met ons mee te denken en aan de andere kant zijn we nieuwsgierig naar de mening van de patiënt als die zorg van ons heeft ontvangen. Wat is hun ervaring op het gebied van service en bejegening en van medische uitkomsten van de zorg? Met hun antwoorden kan de ene keer gericht de zorg voor die patiënt zelf worden aangepast en de andere keer de zorg voor een groep patiënten verbeterd.

Sterk in het netwerk

Netwerkgeneeskunde is zorg die georganiseerd wordt in een (regionaal) zorgnetwerk rondom de patiënt. Wij als ziekenhuis vervullen onze rol als teamspeler binnen diverse netwerken, zoals A.R.T.Z. (Alliantie Regionale TopZorg), het VSV (Verloskundig SamenwerkingsVerband), huisartsen, ouderenzorg, bestuurlijke netwerken en kennisnetwerken. Ten aanzien van voeding en bewegen en onze speerpunten zijn wij preferente partner in bestaande of nieuwe netwerken. Bij netwerkvorming telt de menselijk factor zwaar; elkaar kennen, elkaar vertrouwen en elkaar gunnen is essentieel voor een succesvolle samenwerking. Daar investeren wij in.

Zorg wordt op de juiste plaats door de juiste professional op het juiste moment geleverd: zo mogelijk thuis, in gezondheidscentra en spreekuurcentra of in de hoogtechnologische ziekenhuisomgeving. Deze zorg is deels fysiek en deels virtueel.

Honger naar kennis

Juist op het vlak van voeding en bewegen speelt Ziekenhuis Gelderse Vallei een rol in primaire en secundaire preventie, gezondheid en gedrag. De relatie tussen leefstijl, gezondheid en ziekte en het functioneren, wordt steeds duidelijker. Dit vraagt om het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustwording bij zowel de patiënten als de medewerkers. Wij zijn innovatief en zoeken altijd naar mogelijkheden om onze voorsprong in voeding en bewegen te behouden. Ziekenhuis Gelderse Vallei initieert en neemt deel aan wetenschappelijke onderzoeken met zijn professionals, hoogleraren en promovendi, samen met Wageningen University & Research in de Alliantie Voeding in de Zorg, NOC*NSF, partners in het bedrijfsleven, andere kennisinstituten en overheden. Het ziekenhuis heeft een wetenschappelijk klimaat met ruimte en middelen voor professioneel onderzoek.

De veelheid aan verzamelde data wordt geanalyseerd en de uitkomsten vertaald naar innovatieve behandelingen of algemene concepten voor ziekenhuiszorg. De opgedane kennis wordt breed verspreid vaak met (inter)nationale invloed wat onze positionering als voedings- en beweegziekenhuis versterkt.

Ingericht met processen die waarde toevoegen

De zorglogistiek in het ziekenhuis is zo ingericht dat ze maximaal tegemoetkomt aan de, vaak multidisciplinaire, behoefte van de patiënt. Dit is niet meer automatisch specialisme-georiënteerd; we richten onze zorg thematisch in. Samen met de mensgerichte attitude vraagt dit om vernieuwing van de processen met inbreng van allen die daarin een rol spelen. De toegevoegde waarde voor de patiënt is leidend in het zorgproces en de werkprocessen zijn volgend. Het collectieve belang ten behoeve van de patiënt gaat hierbij boven het individuele belang van de medewerker. Mensgerichte zorg op maat bieden is mogelijk als de basis meer standaardisatie kent en er ruimte is voor taakverbreding over afdelingen en functies heen.

Processen worden meer en meer ondersteund door informatie- en communicatietechnologie, waarbij Ziekenhuis Gelderse Vallei het uitgangspunt hanteert dat het inrichten van het proces op basis van toegevoegde waarde voor de patiënt voorafgaat aan digitalisering of automatisering.

Doelmatig

Wij zijn financieel gezond en vertrouwen onze (management)professionals in het bewaken van de balans tussen productieafspraken, optimale kwaliteit, capaciteit en kosten. Op basis van betrouwbare en eenduidige managementinformatie zijn we continu op de hoogte van de stand van zaken. Onze zorg is zinnig en zuinig en daardoor ontstaat ruimte voor (extra) investeringen in ons onderscheidend vermogen en onze speerpunten.

Op de toekomst voorbereid

De toenemende vergrijzing, de veranderingen in de zorg, de mens centraal stellen, de kennis- en expertisecentra en de technologische ontwikkelingen leiden tot veranderingen in werkzaamheden, functies en rollen van ziekenhuismedewerkers. Waardetoevoeging voor de patiënt en medewerker gebeurt niet meer alleen door uitsluitend praktisch handelen of het inbrengen van deskundigheid, maar ook door onze deskundigheid te delen, interprofessioneel samen te werken en door coaching, met patiënten in de regierol in een gastvrije omgeving. Waardetoevoeging ontstaat eveneens door het delen van kennis en gegevens met andere kennisintensieve organisaties in het kader van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Een innovatief ziekenhuis met moderne professionals

Medewerkers vormen de spil van onze organisatie en zetten zich in voor een optimale dienstverlening aan de patiënt. Ziekenhuis Gelderse Vallei investeert daarom in fitte, vakbekwame medewerkers die met trots en plezier in het ziekenhuis werken. Zij zijn goed geïnformeerd doordat de organisatie transparant informatie deelt en doordat medewerkers zelf nieuwsgierig zijn naar de behaalde resultaten. Zij werken in een slimme, waarderende organisatie die hun inbreng serieus neemt en waar een open aanspreekcultuur de norm is. Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt professionele faciliteiten op het gebied van werkplezier, opleiding, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. ZGV’ers zijn trots op behaalde resultaten en ambassadeur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Onze leiders beschermen het evenwicht in dit spel van geven en nemen. Leidinggevenden sturen pro-actief en met lef op de organisatiedoelen en onderling vertrouwen. Zij kennen hun rol en verantwoordelijkheden in de organisatieprocessen, gebruiken de speelruimte die ze hebben en communiceren altijd helder en duidelijk naar de medewerkers. In het belang van de patiënt sturen zij op collectiviteit. Dat is mogelijk door de gelijkgerichtheid van de organisatie en medische staf in houding en gedrag.