Bestuur

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een stichting: de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de raad van bestuur.

Leden raad van bestuur


  • Marjolein de Jong voorzitter raad van bestuur
  • Martijn Hendriks, lid raad van bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de leiding van het ziekenhuis. Daarbij neemt de raad van bestuur de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis in acht. De wensen en behoeften van alle patiënten zijn daarom het uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De raad van bestuur werkt volgens de statuten van het ziekenhuis en het reglement raad van bestuur. Hierin staat een uitwerking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De raad van bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële en bedrijfsinformatie steeds bekend is. Zo zorgt de raad van bestuur steeds voor de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving en verantwoording. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van zorg, veiligheid en goed werkgeverschap. De interne risicobeheersings- en controleprocedures zijn in 2009 geïntegreerd in een risico management systeem.

Medische staf

Het bestuur van de medische staf bestaat uit 3 medisch specialisten. Zij vertegenwoordigen de ongeveer 210 medisch specialisten die werkzaam zijn in Ziekenhuis Gelderse Vallei; zowel de medisch specialisten in loondienst als de leden van de Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei. Het stafbestuur geeft samen met de raad van bestuur vorm en inhoud aan het medisch beleid, kwaliteit en veiligheid van zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast nemen 2 leden van het medisch stafbestuur als co-bestuurder deel aan alle vergaderingen van de raad van bestuur. Alle belangrijke (strategische) besluiten worden in gezamenlijkheid genomen door de raad van bestuur en het medisch stafbestuur.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. Bekijk voor meer informatie de webpagina van de Raad van Toezicht.

Klokkenluidersregeling

Ziekenhuis Gelderse Vallei vindt het belangrijk dat medewerkers op een goede en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de eigen of een andere afdeling.