Bestuur

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een stichting: de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de raad van bestuur.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de leiding van het ziekenhuis. Daarbij neemt de raad van bestuur de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis in acht. De wensen en behoeften van alle patiënten zijn daarom het uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De raad van bestuur werkt volgens de statuten van het ziekenhuis en het reglement raad van bestuur. Hierin staat een uitwerking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De raad van bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële en bedrijfsinformatie steeds bekend is. Zo zorgt de raad van bestuur steeds voor de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving en verantwoording. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van zorg, veiligheid en goed werkgeverschap. De interne risicobeheersings- en controleprocedures zijn in 2009 geïntegreerd in een risico management systeem.

Leden raad van bestuur

  • Drs. M.M. (Mirjam) van 't Veld, voorzitter raad van bestuur
  • Drs. A. (Arjen) Hakbijl RA, lid raad van bestuur 

Medische staf

Het bestuur van de medische staf bestaat uit 6 medisch specialisten. Zij vertegenwoordigen de 180 medisch specialisten en de Coöperatie medisch specialisten Gelderse Vallei. De medische staf adviseert de raad van bestuur bij het bepalen van het ziekenhuisbeleid.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. Bekijk voor meer informatie de webpagina van de Raad van Toezicht.

Klokkenluidersregeling

Ziekenhuis Gelderse Vallei vindt het belangrijk dat medewerkers op een goede en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de eigen of een andere afdeling. De klokkenluidersregeling beschrijft de wijze waarop de medewerker een melding kan doen en de opvolging die daaraan wordt gegeven. Ook beschrijft het de bescherming die melders krijgen.