Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De wijze waarop de Raad van Toezicht deze taak vervult is opgenomen in het toezichtkader. Onder toezichtkader wordt verstaan het creëren van de voorwaarden om goed toezicht te kunnen uitoefenen.