Patiëntveiligheid

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is patiëntveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel in de organisatie. Het continu bewaken en beheersen van de veiligheid van onze patiënt is het uitgangspunt van ons dagelijks handelen.

De patiënt moet zich in ons ziekenhuis veilig voelen. Het ziekenhuis wil op het gebied van patiëntveiligheid positief verschil maken. Dit is zichtbaar in hoe onze specialisten, verpleegkundigen, leidinggevenden en medewerkers denken en werken.

Patiëntveiligheid realiseren

Patiëntveiligheid realiseren we onder andere door:

 • goede samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle medewerkers. Specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers zetten de deskundigheid in die hoort bij hun beroep. Zij werken op basis van hun deskundigheid met elkaar samen.
 • het werken met standaard procedures. Er is veel kennis beschikbaar op het gebied van verbeteren van veiligheid van patiëntenzorg. Deze kennis wordt in Ziekenhuis Gelderse Vallei toegepast. Een voorbeeld is het dubbelchecken van medicatie door een collega, voordat deze aan de patiënt gegeven wordt. Ook wordt op meerdere momenten de naam en geboortedatum van de patiënt gecontroleerd om verwisselingen te voorkomen.
 • alle medewerkers zijn zich bewust van mogelijke risico’s. Zij melden incidenten en bijna-incidenten. Mede door het melden van incidenten kan de zorgverlening nog verder worden verbeterd.

Patiëntveiligheid verder verbeteren

We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van patiëntveiligheid, en bestuderen onze eigen prestaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit allemaal om te bepalen welke thema’s en projecten belangrijk zijn voor de verbetering van de patiëntveiligheid in ons ziekenhuis. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van in- en externe audits, waarin gekeken wordt of we inderdaad werken zoals afgesproken is. Daarnaast is er een complicatieregistratiesysteem, waar gekeken wordt naar de mogelijkheden tot verbetering. Dit zijn slecht enkele voorbeelden. Extern voldoen we aan verschillende kwaliteitskeurmerken [LINK naar pagina kwaliteitskeurmerken].

Incidenten Melden

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei melden alle medewerkers van alle afdelingen in de directe patiëntenzorg incidenten én bijna-incidenten die zij tegenkomen. Het doel van incidentmelden is het leren van incidenten en bijna- incidenten en herhaling ervan te voorkomen. Het systeem waarin gemeld wordt heet: Veilig Incident Melden. Dit is onderdeel van het Veiligheid Management Systeem van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De VIM-meldingen worden geanalyseerd door geschoolde VIM-coördinatoren op de eigen afdeling. Deze analyse leidt tot verbeteringen die ervoor moeten zorgen dat het geanalyseerde incident niet meer kan voorkomen.

Hoog-risico meldingen

Is er sprake van onbedoeld of onverwacht ernstig letsel of overlijden van de patiënt? Dan volgt er altijd een uitgebreide analyse door een ziekenhuisbrede onderzoekscommissie. Dit worden hoog-risico meldingen genoemd. De raad van bestuur wordt geïnformeerd over alle hoog-risico meldingen. Blijkt uit de analyse dat een hoog-risico melding een gevolg is van een tekortkoming in de kwaliteit van onze dienstverlening? Dan wordt dit gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ). Het gaat dan om een incident dat onbedoeld en/of onverwacht is, dat te maken heeft met een tekortkoming in kwaliteit en als gevolg ernstig letsel of overlijden van de patiënt heeft.

Zichtbare verbeteringen op het gebied van patiëntveiligheid

 • een team van intensive care verpleegkundigen en een intensivist is dag en nacht oproepbaar bij patiënten in het hele ziekenhuis, waardoor de kwaliteit van zorg op het hoogste niveau is gekomen
 • alle opgenomen patiënten en een deel van de poliklinische patiënten worden gescreend op de voedingstoestand en waar nodig wordt de voedingstoestand geoptimaliseerd
 • het operatieve proces van patiënten is gestructureerd met ingebouwde controlemomenten die gebaseerd zijn op de kennis van patiëntveilige zorg
 • we hebben een eerste harthulpafdeling voor patiënten met een (mogelijk) spoedeisende zorgvraag
 • er zijn minder doorligwonden bij patiënten, en deze doorligwonden zijn minder ernstig
 • op meerdere momenten in het behandelproces controleren we de identiteit van de patiënt, om er zeker van te zijn dat we de juiste patiënt voor ons hebben
 • alle zorgdocumentatie voor alle betrokken medewerkers is inzichtelijk in een digitaal patiëntendossier
 • alle protocollen en werkwijzen staan in een systeem dat in een beheer cyclus zit: dit betekent dat de documenten actueel en up to date zijn. Deze zijn op elk moment toegankelijk voor alle medewerkers
 • alle OK-personeel is geschoold in CRM: dit zorgt ervoor dat het team nog beter samengewerkt en alle medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van de patiënt op de operatiekamer