De wet BIG

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De wet beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. De wet BIG maakt deel uit van een serie wetten rond de kwaliteit van zorg.

In de wet BIG staat met dat oogmerk een aantal handelingen beschreven die alleen bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren mogen uitvoeren. Daarnaast biedt de wet BIG titelbescherming. Iemand die ten onrechte een beroepstitel draagt, wordt bestraft met een boete.

Registratie in het BIG-register

Een instrument van de wet BIG is het BIG-register. Het BIG-register is een Nederlandse databank. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante, erkende beroepsopleiding hebben gevolgd. Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants moeten zich registreren in het BIG-register.

Alleen wie in het register is ingeschreven, mag zijn of haar beroep uitvoeren en de bijbehorende titel dragen. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Het BIG-inschrijfnummer dat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer.

Personen met een BIG-registratie:

  • mogen de wettelijk beschermde beroepstitel voeren
  • mogen hun beroep zelfstandig uitoefenen
  • mogen zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren (geldt alleen voor artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants)
  • vallen onder het tuchtrecht

Herregistratie

Behalve medisch specialisten, zijn personen die in het BIG-register zijn ingeschreven op dit moment niet verplicht hun niveau van kennis en vaardigheden op peil te houden om ingeschreven te kunnen blijven. Sinds 1 januari 2009 is het voor de ingeschreven professionals verplicht om eens in de 5 jaar aan te tonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Voldoen zij aan de gestelde voorwaarden? Dan vindt herregistratie in het register plaats. Per beroepsgroep is de datum waarop dit moet plaatsvinden verschillend. Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt de BIG-registratie en herregistratie van alle werkzame zorgprofessionals gecontroleerd.

Handige links