Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht

21 September 2016

Per 20 september is de heer Gideon Alewijnse benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij is de opvolger van Marlies Ott, die de afgelopen acht jaar zitting had in de Raad.

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt. Gideon Alewijnse krijgt als aandachtsgebied HR (Human Resources) en organisatieontwikkeling en hij wordt voorzitter van de remuneratiecommissie.

Werk

Gideon Alewijnse (49) woont in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis en is in het dagelijks leven werkzaam als voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen.


Nieuwsoverzicht