Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht

10 October 2016

Per 4 november heeft de Raad van Toezicht de heer J.S. (Johan) van der Heide benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij is de opvolger van Jo Hautvast, die de afgelopen 8 jaar zitting had in de Raad

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt. Johan van der Heide krijgt als aandachtsgebied Kwaliteit van zorg en hij wordt dan ook lid van de auditcommissie Kwaliteit van zorg.

Achtergrond

Johan van der Heide was bestuurder van meerdere ziekenhuizen en een ouderenorganisatie. Hij is actief in project- en interim-management en als NIAZ-Qmentum-auditor. Ook is hij toezichthouder bij meerdere zorgorganisaties.


Nieuwsoverzicht