Intensive care

Patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen, zijn ernstig ziek geweest. Voor hen is er IC nazorg. Op de afdeling worden de patiënten gevolgd, totdat de gezondheid stabiel blijft. De patiënten worden vier tot acht weken na ontslag uit het ziekenhuis benaderd voor een nagesprek. Na ongeveer vier maanden is er een nagesprek op de polikliniek.

Herstel na een IC opname

Veel patiënten kunnen nog allerlei klachten hebben na hun opname op de intensive care. Dit kunnen lichamelijke en / of psychische klachten zijn. Enkele voorbeelden zijn: spierzwakte, gewichtsverlies, geheugenproblemen of slaapstoornissen. Patiënten die verward zijn geweest, kunnen daar nog erg mee bezig zijn.

Patiënten die op de IC hebben gelegen, moeten vaak revalideren om hun oude conditie zo goed als mogelijk weer terug te krijgen. Hiervoor krijgen zij in het ziekenhuis begeleiding van onder andere de fysiotherapie en diëtist.  

Nazorg na een IC opname

Een opname op een IC is niet niks. Daarom zorgt Ziekenhuis Gelderse Vallei voor nazorg. Het nazorgtraject richt zich op patiënten die langer dan drie dagen beademd zijn geweest of langer dan één week op de IC hebben gelegen.

Het traject bestaat uit:

 • Bezoek van consultatieve intensive care verpleegkundige (CIV)
 • Adviezen over revalidatie aan het behandelteam van de verpleegafdeling
 • Uitnodiging voor IC nazorg ( telefonisch contactmoment en polikliniek bezoek)


Bezoek van de CIV (consultatieve intensive care verpleegkundige)

Tenminste de eerste 24 uur na ontslag van de IC, heeft de consultatieve intensive care verpleegkundige contact met de verpleegkundigen van de verpleegafdeling. Er wordt in de gaten gehouden of de gezondheid stabiel blijft. De IC-verpleegkundige komt niet altijd zelf bij u langs, omdat soms een telefonisch overleg voldoende is.


Advies over herstel en revalidatie

Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats voor patiënten die langdurig op de IC opgenomen zijn. Dit is een overleg met onder andere intensivisten, IC-verpleegkundigen, fysiotherapeut, logopedist en diëtist. Er worden adviezen gegeven over herstel en revalidatie. In dit overleg wordt ook gekeken hoe het met de familie / mantelzorgers gaat op dat moment.


Uitnodiging voor de IC Nazorg

Telefonisch consult:

Vier tot acht weken na ontslag uit het ziekenhuis wordt de patiënt telefonisch benaderd voor een nagesprek. Tijdens dit gesprek proberen wij een beeld te krijgen waar de patiënt ( en naasten ), na ontslag, behoefte aan heeft. Mochten er vragen zijn over de IC opname, kunnen deze gesteld worden tijdens dit gesprek. De naasten worden ook betrokken in dit gesprek.

Polikliniek:

Circa vier maanden na het ontslag van de IC krijgt de patiënt een uitnodiging voor de IC nazorg polikliniek. Dit bezoek bestaat uit twee gesprekken. Eerst wordt de IC-fysiotherapeut bezocht en daarna volgt er een gesprek met een IC-verpleegkundige en een IC-arts. Tijdens deze gesprekken bespreken wij hoe het met de patiënt gaat. Wij kijken of er nog psychische en/ of lichamelijke klachten zijn en wat er nodig is voor verder herstel.

Tijdens deze gesprekken beantwoorden wij vragen, mochten deze er nog zijn. Na deze gesprekken, krijgt u de mogelijkheid om de IC te bezoeken.

Na het gesprek wordt de huisarts op de hoogte gesteld van het bezoek aan de poli. De huisarts is na een IC- / ziekenhuis opname weer het eerste aanspreekpunt voor de patiënt.


Uw mening is waardevol voor ons

Wij horen graag uw ervaringen van de IC. Daarmee kunnen wij onze zorg op de IC verbeteren. Het wordt gewaardeerd als er een familielid of mantelzorger meekomt naar de afspraak op de IC nazorg polikliniek. Hun aanwezigheid en inbreng kan ook waardevol zijn voor ons. Daarnaast heeft de familie / de mantelzorgers het ernstige ziek zijn van hun geliefde van de andere kant meegemaakt, wat ook weerslag kan hebben op het welbevinden.


'Ik vertelde een IC-verpleegkundige waar mijn afscheidsbrief was te vinden'


Meer lezen

 • het intensive care magazine 'Intensief' (pdf, 6.178KB)
 • bekijk de website van IC connect (patiëntenvereniging voor IC patienten)

Bekijk onze video IC-nazorg


Presentatie symposium IC-nazorg en revalidatie in de regio Gelderse Vallei

 • Diëtetiek: opgegeten door de IC (pdf, 822KB) | Mirjam Hoverda, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sandra van Loenen, diëtist Norschoten
 • Fysiotherpaie: de hele opname doorgefietst (pdf, 2.727KB) | Fraukje Govers, Steffi Poortinga, Bert Strookappe
 • Patiëntencontact: het IC café (pdf, 902KB) | Yvonne Swaen, gespecialiseerd IC verpleegkundige Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Netwerk: IC Nazorg en Revalidatie Gelderse Vallei (pdf, 1.859KB) | Marijke van der Steen, intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei en coördinator IC-nazorg en revalidatie
 • Revalidatie (pdf, 2.419KB) | Annet Geesken, revalidatiearts, Marleen Koster, specialist ouderengeneeskunde in opleiding en Anna-Katrien Broeders, ergotherapeut Klimmendaal
 • IC: komt een IC-patiënt bij de dokter (pdf, 743KB) | Marijke van der Steen, intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei en coördinator IC-nazorg en revalidatie
 • Medische psychologie: psychologische (na)zorg voor IC-patiënten (pdf, 1.196KB) | FLoris Kuipéri, klinisch neuropsycholoog en Coby Marchal, maatschappelijk werkende Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Delier op de intensive care (pdf, 1.996KB) | Martijn Grotenhuis, geriater en Marleen van Dijk-Vonderhorst, verpleegkundig consulent geriatrie Ziekenhuis Gelderse Vallei

 • Afspelen
  Video van IC Connect: Het Post Intensive Care Syndroom
  Afspelen
  Video van IC Connect: Delier op de intensive care
  Afspelen
  Video van IC Connect: IC-verworven spierzwakte
  Afspelen
  Video: Gesprekskaart intensive care (IC)
  Afspelen
  Video: Eiwit en herstel
  Afspelen
  Video: Beweeg u fit