Verslagen IC Cafés 2023

IC Café 20 november 2023 Psychische klachten, ik ben toch niet gek?

Het derde IC-café van 2023 vond wederom plaats in verzorgingstehuis Bethanie in Ede.
Yvette van Dokkum, gezondheidszorgpsycholoog werkzaam op de afdeling medische psychologie in Ziekenhuis Gelderse Vallei, gaf een presentatie over het effect van ernstige ziekte op je psychisch functioneren, zowel voor patiënten als naasten van IC-patiënten
.

Een IC-patiënt kan posttraumatische stressklachten ontwikkelen door een onverwachte levensbedreigende opname. Vaak weet de IC-overlever na IC-opname vaak niets meer weet van de kritieke toestand waar hij/zij in zat. Familie en naasten hebben alle momenten daarentegen heel bewust mee kunnen maken en ervaren daardoor al langer  spanningen en onzekerheid. Overbelasting komt bij familie en naasten vaak voor. Hoe blijf je dan in contact met elkaar?

Het belang van een IC-dagboek, foto's en evt. EMDR-behandeling werd besproken.
Er was veel herkenning vanuit de zaal, die vol zat met zowel jongere als oudere IC-overlevers en naasten. Meermaals werd aangegeven dat het telefonisch contact na IC-ontslag door IC nazorg verpleegkundige een goede steun was in begrijpen en plaatsen van klachten na IC opname. Ook een goede nazorg door huisarts werd erg gewaardeerd.

Na een korte koffiepauze was er tijd voor het uitwisselen van ervaringen. Mensen gaven aan wat hen na de IC opname geholpen had om te staan waar ze nu staan. De aanwezige stuurgroepleden schoven bij de verschillende tafels aan, er werden goede gesprekken gevoerd
Al met al een zeer geslaagde avond,

Namens alle stuurgroep leden IC Café Ede e.o.
Nellie Vlijm-Verwoert, Anne van Asselt- van de Poll, Barbara Festen

IC café 22 mei 2023: De IC overleefd en dan?

Een opname op een IC is niet niks, maar ook de periode daarna is voor veel ex-IC-patiënten
niet gemakkelijk. Op 22 mei organiseerden de IC-professionals van Ziekenhuis
Gelderse Vallei samen met IC Connect een IC café in Ede met als thema: De
Intensive Care overleefd en dan?

De opkomst was erg goed: zo’n 20 ex-IC patiënten werden ontvangen met koffie, thee en koek. Veel van hen hadden ook een naaste meegenomen. Nadat IC-verpleegkundige Nellie Vlijm de aanwezigen hartelijk welkom heette en aangaf blij te zijn met de grote opkomst, hield intensivist Barbara Festen een indrukwekkende presentatie over het post intensive care syndroom, ook wel PICS genoemd.  Dit syndroom bestaat uit nieuwe of verergerende problemen, die zijn ontstaan na een kritieke ziekte en die blijven bestaan na verblijf op een IC-afdeling. Het gaat dan om lichamelijk, cognitieve of psychische problemen.

Tijdig herkennen én erkennen

“In de jaren ‘70 was al bekend dat IC-overlevenden last konden hebben  van spierzwakte en beperkingen in cognitief functioneren. Het duurde echter tot 2012 voordat er een overkoepelende term (PICS) kwam voor deze problematiek,” legt Barbara uit. “Tijdig herkennen en erkennen van klachten en goede begeleiding hierbij zijn heel belangrijk. Patiënten kunnen hiervoor in het ziekenhuis begeleiding krijgen bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut, medisch psycholoog of diëtist.” 

Herkenning en vragen

De aanwezigen herkenden veel van de problemen die Barbara in haar voordracht schetste en deelden hun eigen ervaringen. Daarna was er ruimte voor vragen. Meerdere ex- IC-patiënten gaven aan dat overgang naar verpleegafdeling groot was. Op de verpleegafdeling is de zorg minder intensief en wordt vaak verwacht dat patiënten weer meer zelf kunnen. “Maar mijn spierzwakte was zo groot, dat ik mijn haren nog niet eens kon kammen,” vertelt een van de aanwezigen”. Een goede overdracht is daarom heel belangrijk. Daarnaast werd benoemd dat liggen op zaal niet bevorderlijk is voor rust en privacy. Belangrijke zaken voor een kritiek zieke patiënt, en daarom is een box wenselijker. De IC-medewerkers kijken dan ook uit naar de op stapel staande (ver)nieuwbouw van de IC.

Nagesprek op IC-nazorg poli

Door de ernst van ziekte, een eventuele delier en de medicatie is een IC opname vaak “een zwart gat”. Barbara vertelt dat mensen die ernstig ziek op IC hebben gelegen daarom uitgenodigd worden voor een nagesprek op de poli IC-nazorg.  “Deze afspraak dit vindt ongeveer 3 a 4 maanden na IC-ontslag plaats. Ook hun naasten zijn welkom bij dit polibezoek. Want ook zij kunnen klachten ontwikkelen als gevolg van een IC-opname van een naaste, namelijk op psychisch vlak. Dit heeft PICS-familie (PICS-F). Als daar behoefte aan is, kan er ook een afspraak gemaakt worden om samen eens terug te gaan naar de IC. Dit kan helpen bij de verwerking van deze heftige periode.” 

Voor meer info: kijk op site www.fcic.nl