Multizorg

Wanneer u meer zorg nodig heeft dan in uw thuissituatie mogelijk is, kan een opname in een verpleeghuis nodig zijn. Deze opname kan tijdelijk zijn, maar ook langer duren. U krijgt daar de noodzakelijke zorg, zoals revalidatie, behandeling, zorg, hulp en ondersteuning.

Procedure

Uw behandelteam schakelt de afdeling multizorg in om de aanvraag voor een verblijf in een verpleeghuis met u voor te bereiden. De medisch maatschappelijk werker van multizorg overlegt met u wat u aan zorg en verblijf nodig heeft en wat mogelijk is. Zoals:  

  • geriatrische revalidatiezorg (GRZ)  
  • eerstelijns verblijf (ELV)  
  • wet langdurige zorg (WLZ)  
  • hospice

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis liggen en nog niet in staat zijn om weer thuis te wonen, kunnen indien noodzakelijk naar een verpleeghuis om te revalideren. Het behandelteam in het ziekenhuis beoordeelt welk soort revalidatie nodig is. De medewerkers van multizorg verzorgen de indicatie, aanmelding en overplaatsing. Tijdens de revalidatie zijn alle activiteiten erop gericht dat u weer zelfstandig in uw eigen huis kunt wonen.

Patiënten met problemen van het geheugen kunnen we aanmelden voor een afdeling met extra aandacht daarvoor. Het advies kan ook een gesloten afdeling zijn. Bijvoorbeeld als de patiënt onrustig is of vrijheidsbeperkende maatregelen heeft. De geriatrische revalidatiezorg zit in het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage, wel een eigen risico.

Eerstelijns Verblijf (ELV)

Een eerstelijns verblijf betekent een tijdelijke opname in het verpleeghuis. Dit is voor patiënten bij wie er geen noodzaak is tot medisch specialistische zorg en die naar inschatting op korte termijn voldoende hersteld zijn om weer naar huis te kunnen. De medisch maatschappelijk werker verzorgt de indicatie, aanmelding en overplaatsing. Het eerstelijns verblijf zit in het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage, wel eigen risico.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. De wet regelt een verblijf in een zorginstelling, waar u zorg en behandeling krijgt voor de ziekte, beperking of stoornis. De medisch maatschappelijk werker vraagt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aan. Het CIZ beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. De medisch maatschappelijk werker verzorgt de aanmelding en overplaatsing. Wanneer de instelling van voorkeur geen plaats heeft aansluitend aan de ziekenhuisopname, zoekt de medisch maatschappelijk werker een overbruggingsplek. Een aangeboden overbruggingsplek kan 1 keer geweigerd worden. Voor WLZ-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.