Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van patiënten, hun naasten en bezoekers. De cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor deze groepen van belang zijn.


Door de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen, kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten en bezoekers. Heeft u een idee hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het de cliëntenraad weten.

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over ontwikkelingen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zoals de samenwerking met huisartsen, het verkorten van wachttijden en goede kwaliteit van zorg. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur. De raad van bestuur vraagt over bepaalde onderwerpen ook advies aan ons. Soms geven wij ongevraagd advies. Met onze adviezen kan de zorg voor patiënten en bezoekers worden verbeterd. Wij hebben bijvoorbeeld geadviseerd over de bouw van de nieuwe vleugel aan het ziekenhuis. Bij besluiten die direct invloed hebben op de zorg van de cliënt, zoals kwaliteit, veiligheid, hygiëne is de instemming van de cliëntenraad nodig voordat deze uitgevoerd worden. 

Ziekenhuizen zijn volgens de wet verplicht om een cliëntenraad te hebben.

In het jaarverslag staat een overzicht van de onderwerpen waarover de cliëntenraad het afgelopen jaar heeft geadviseerd of mee ingestemd. Zo hield de cliëntenraad impressierondes door het publieke deel van het ziekenhuis. Daarmee verkregen wij een objectief beeld van onder meer toegankelijkheid en klantvriendelijkheid binnen het ziekenhuis. 

Dit jaar werkt de cliëntenraad onder andere aan de volgende speerpunten: het volgen van diverse metingen naar patiënttevredenheid, de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de Spoed Eisende Hulp (SEH), stimuleren van gezondheidspreventie zoals gezonde voeding en beweging.

Heeft u iets opgemerkt in het ziekenhuis wat beter kan? Laat het ons graag weten.

Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei
Postbus 9025
6710 HN Ede

Heeft u een individuele klacht? Dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtenregeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Wél letten wij op trends in de klachten.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit 9 leden. Zij zijn allen persoonlijk verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hieronder leest u meer informatie over de leden. Ambtelijk secretaris CliëntenraadWoonplaats: Ede

Voorzitter 

Lid van de commissies:

Kwaliteit en Zorg

Acute Zorg/Poliklinieken/Laboratoria/Apotheek

Mijn speerpunt is goede en veilige zorg voor de cliënten. Vanuit kwaliteitszorg vind ik het van belang dat er continu verbeteringen worden doorgevoerd, zowel naar aanleiding van gemaakte fouten als tips van cliënten en medewerkers die voortdurend nadenken over hoe de zorg te verbeteren.Woonplaats: Ede

Lid Dagelijks Bestuur en vice voorzitter

Lid van de commissie:

 • Financiën en Organisatie Ontwikkeling

Vanuit het patiëntenbelang houd ik mij bezig met de begroting en jaarrekening, veranderingen in de organisatie en alles wat via het Dagelijks Bestuur bij de Cliëntenraad terecht komt.Woonplaats: Ede

Secretaris

Lid van de commissies:

 • Facilitaire Zaken
 • Informatie en Automatisering
 • Kwaliteit en Zorg

Mijn speerpunt is patiëntenparticipatie, de kern van het doel van een patiëntenvertegenwoordiging. Dit betekent dat ik, samen met mijn andere cliëntenraadsleden op zoek ga naar de wensen en opmerkingen van onze patiënten en bezoekers. Met andere woorden, wij proberen zo veel en zo goed mogelijk hun stem te laten meewegen in het reilen en zeilen van het ziekenhuis.Woonplaats: Bennekom

Lid van de commissies:

 • Facilitair
 • Informatie & Automatisering
 • Financiën en Organisatie ontwikkeling  

Mijn aandacht richt zich vooral op eHealth: het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg.

Woonplaats: Veenendaal

Lid van de commissies: 

 • kwaliteit en zorg
 • acute zorg / poliklinieken / laboratoria / apotheek

'Mijn focus binnen de cliëntenraad is om mee te denken vanuit cliëntperspectief rondom de ontwikkelingen voor de afdeling vrouw-, moeder-, kind en de integrale zorg voor patiënten met verward gedrag onder een dak. En natuurlijk alle andere thema's die aan de orde komen'.


Woonplaats: Bennekom

Lid van de commissies:

 • Facilitair
 • Informatie & Automatisering

Ik zet mij graag in voor het cliëntenbelang op het gebied van facilitaire zaken. Bijvoorbeeld de onderwerpen voeding en huisvesting. Daarnaast houd ik mij bezig met de ontwikkelingen en impact van de technologie op onze cliënten.

Woonplaats: Ede

Lid van de commissie:

Kwaliteit & Zorg

Ik sta positief in het leven, ben verpleegkundig opgeleid en kan daardoor goed begrijpen wat de patiënt in het ziekenhuis ondergaat en meemaakt. Ik ben sinds begin 2024 lid van de cliëntenraad en wil mijn steentje bijdragen aan deze mooie, professionele en betrokken organisatie die voor Ede en omstreken belangrijk is.


Woonplaats: Bennekom

Lid van de commissies:

Kwaliteit en Zorg

 • Acute Zorg/Poliklinieken/Laboratoria/Apotheek

Met enthousiasme probeer ik op een positief kritische wijze de bewegingen rondom kwaliteitszorg en de acute zorg van ons ziekenhuis te volgen met het doel de gemeenschappelijke belangen vanuit alle cliënten te behartigen.


Woonplaats: Scherpenzeel

Lid van de commissie.

Aandachtsgebieden:

 • Communicatie en PR
 • Achterbanraadpleging
 • Patiëntenparticipatie

Ik kijk vanuit mijn rol voornamelijk naar wat kan de patiënt ons leren. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de behoeften en voorkeuren van onze patiënten en aandacht te hebben voor hun wensen. Tot slot het centraal stellen van de individuele patiënt. 

In gesprek met patiënten en bezoekers

De cliëntenraad houdt al een aantal jaren zogenoemde impressierondes om vanuit cliëntperspectief de dagelijkse gang van zaken te observeren en een beeld te krijgen van bijvoorbeeld de toegankelijkheid, klantvriendelijkheid, wachttijden en hygiëne. Hieronder leest u meer over de impressierondes die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 

Impressieronde 2023: 3 goede vragen

In maart 2023 stond de impressieronde in het teken van de '3 goede vragen'. Lees hier het verslag van deze impressieronde. 

Impressieronde 2022: gezonde voeding

In 2022 was de impressieronde gericht op gezonde voeding. Bekijk het verslag en de de uitkomsten van deze gesprekken. Lees hier de samenvatting en aanbevelingen die de cliëntenraad heeft gedaan n.a.v. deze impressieronde.  

Impressieronde 2021: communicatie en informatievoorziening

In 2021 was de impressieronde gericht op de communicatie en informatievoorziening. De leden van de cliëntenraad hebben in groepjes interviews, aan de hand van een vragenlijst, gehouden in de centrale hal van het ziekenhuis. Bekijk het verslag en de uitkomsten van deze gesprekken.

Impressieronde 2020: COVID-maatregelen in het ziekenhuis

In 2020 was de impressieronde gericht op de COVID-maatregelen in het ziekenhuis. Bekijk het verslag en de uitkomsten van deze gesprekken.

Overige activiteiten

Werkconferentie 2024: Zorg voor de Toekomst

In een wereld waarin de toekomst van de zorg vaak onderwerp van zorg zelf is, staan we voor de uitdaging om deze sector veerkrachtig en toekomstbestendig te maken.

Om het belang van het samenwerken, elkaar beter te leren kennen en wederzijds begrip te bevorderen nam de Cliëntenraad in 2022 het initiatief om de verschillende adviesgremia binnen ZGV eens samen te brengen. Na de inspirerende eerste werkconferentie in mei 2022 waarbij o.a. de adviesraden en bestuur hun visies deelden, werd het tijd voor een vervolg. Op 25 januari kwamen op uitnodiging van de Cliëntenraad opnieuw de Verpleegkundige Adviesraad, Ondernemingsraad, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Stafbestuur samen om een vervolg te geven aan de discussie.

De focus lag ditmaal op samenwerking in de regio, met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) als leidend thema. Het doel van IZA (toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg) werd vanuit de verschillende invalshoeken (regionale samenwerking, huisartsenzorg en transformatie van zorg) belicht. Vervolgens werd gediscussieerd over een aantal stellingen, zoals bijvoorbeeld:

 • Wat hebben we nodig maar ook wat moeten we echt anders doen om de transitie van zorg naar gezondheid te maken en
 • Wat is de rol van de adviesraden daarin.

Pasklare oplossingen zijn er niet maar toch werden talloze suggesties geopperd om ons voor te bereiden op de uitdagingen die ons te wachten staan.

Over een ding was iedereen het eens: het belang van bewustwording, bij patiënten en bij medewerkers dat niet alles medisch op te lossen is. Ook de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering staan niet stil. Voor sommigen misschien nog een kwestie van ‘onbekend maakt onbemind’, maar toch zal dit een steeds belangrijker plaats innemen in de zorg. Het is duidelijk dat heldere communicatie, samenwerking en inzet van technologie de zorgsector in staat zal stellen zich aan te aanpassen aan de snel veranderende (zorg)wereld van morgen.

Cliëntenraad in gesprek met geestelijk verzorger Saskia Akihary

In januari 2021 sprak de cliëntenraad met Saskia Akihary, geestelijk verzorger. Saskia vertelde dat zij en ongeveer 12 vrijwilligers in 2019 meer dan 2600 gesprekken had met patiënten in het ziekenhuis. De cliëntenraad vroeg zich af hoe dit in coronatijd gaat, nu de vrijwilligers niet meer beschikbaar zijn en bezoek vrij beperkt is. In deze moeilijke tijd en zelfs bij het afscheid nemen van het leven bleek beeldbellen het gemis aan fysiek contact wat te kunnen compenseren. Op die manier werd er toch contact met de patiënt en de naasten gehouden. Ook buiten het ziekenhuis zorgde Saskia voor troost. Zonder onderscheid te maken tussen religie of levensovertuiging wist zij bijvoorbeeld samen met kerken in onze regio de overledenen in de (digitale) bijeenkomsten van hun eigen geloofsgemeenschap waardig te herdenken. Maar ook medewerkers kunnen op het pastoraat rekenen. Saskia’s creativiteit en niet aflatend enthousiasme is als een lichtbaken in deze sombere tijd. Dank Saskia dat jij en al die andere nu niet bij naam genoemde zorgverleners, altijd klaar staan voor ‘onze’ patiënten. 

Ons ziekenhuis beleefde een bijzondere dag: op 19 mei kwamen voor het eerst de adviesraden gezamenlijk bijeen. Raden die ieder vanuit hun eigen invalshoek het allerbeste willen voor patiënten en medewerkers. Maar kennen zij elkaar en wat weten zij van elkaar? De Cliëntenraad vond dat het tijd was voor een ontmoeting.

Onder het motto ‘Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er geen hebben’ (John Galsworthy, Brits auteur, 1867-1933) nam de Cliëntenraad het initiatief voor het organiseren van een werkconferentie met de Ondernemingsraad en de Verpleegkundig Advies Raad. Ook de Raad van Bestuur, enkele leden van de Raad van Toezicht, een van de co-bestuurders en enkele stafleden namen de uitnodiging graag aan.

Aan de hand van twee inleidingen door externe deskundigen op het gebied van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, werd er in groepjes druk gediscussieerd. Kant en klare oplossingen werden niet gevonden maar dat was ook niet de bedoeling. Wel gaf de bijeenkomst veel stof tot nadenken om straks in de eigen gelederen en met collega’s de ideeën die werden geopperd verder uit te diepen.

Duidelijk is dat er veel wordt verwacht van digitalisering. Maar hoever ga je daarin, in welke richting ga je als ziekenhuis, wil je een algemeen ziekenhuis zijn of gespecialiseerd in enkele behandelingen, hybride behandeling of zoveel mogelijk digitaal? Hoe gaan we als maatschappij om met preventie en bewustwording en het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden? Allemaal vragen waar de deelnemers afzonderlijk en met elkaar een antwoord op proberen te vinden.

De bedoeling is dat deze bijeenkomst de eerste is in een reeks. De voorzitter van de Cliëntenraad gaf letterlijk, met een echt stokje, het organiseren van een dergelijke bijeenkomst door aan de voorzitter van de VAR en de OR.


Cliëntenraad neemt een kijkje in de machinekamer van de OK

2 september 2022

Het belang van de patiënt staat bij de cliëntenraad voorop. Zorg en behandeling hebben de grootste prioriteit. Maar een ziekenhuis is meer dan dat. Want achter de schermen valt of staat het functioneren van zo’n organisatie met een liefst nooit falende  techniek. Tijd om eens een kijkje, onder begeleiding van Paul Keusters manager facilitair bedrijf, achter die schermen te nemen.

De machinekamer van de operatiekamer is gelegen boven de operatiekamers. En wat zich daar allemaal bevindt is voor een leek bijna onvoorstelbaar. Klimaatcontrole, luchtverversing, koeling, verwarming, aggregaten, accu’s, etc.: een indrukwekkende hoeveelheid buizen, leidingen, installaties omwikkeld door futuristisch aandoend folie. En daarbij is er volop aandacht voor (milieu)besparende en toekomstbestendige oplossingen. Dit zorgt er allemaal voor dat de patiënt volgens de hoogste hygiënemaatregelen en de best mogelijke techniek geopereerd worden.

Dank aan al die, vaak niet zo zichtbare, technische medewerkers die er altijd maar voor zorgen dat patiënten, bezoekers en medewerkers in een veilige omgeving kunnen verblijven!