Opleiding tot oncologie verpleegkundige

Start opleiding

Januari (en soms september)

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van het arbeidspercentage: 11 tot 16 maanden bij een arbeidspercentage van 100% tot 67%.

Vooropleidingseisen

Diploma verpleegkunde met een BIG-registratie.

Competenties

  • kritische zelfreflectie
  • planning van de leeractiviteiten
  • actieve kennisverwerving
  • zelfstandig werken 

Inhoud van de opleiding  

Theorie:
Het onderwijsprogramma telt in totaal 170 lesuren verdeeld over 24 lesdagen. De theorie wordt afgerond met 3 schriftelijke toetsen en een deskundigheidsbevorderingopdracht.  

  • module 1: Inleiding in de oncologische zorg
  • module 2 en 3: De patiënt in de diagnostische fase
  • module 4: De gevolgen van ziekte en behandeling voor de patiënt en pijnbestrijding 
  • module 5: Palliatieve zorg, vermoeidheid en rouw
  • module 6: Deskundigheidsbevordering

Praktijk, 1200 uren:
Het grootste deel van het praktijkleren vindt plaats op de afdeling waar de student werkzaam is en tijdens de lange stage op een andere afdeling, de chirurgische oncologie (144 uur) c.q. interne oncologie (240 uur). Daarnaast loopt de student een aantal korte stages. Deze worden in overleg met de werkbegeleider gekozen, mede afhankelijk van de (persoonlijke) leerdoelen van de student.

De praktijkleerdoelen zijn gebaseerd op de eindtermen en het deskundigheidsgebied van de oncologieverpleegkundige: vakinhoudelijk handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatielidmaatschap.

Studiebelasting (eigen tijd)

Totaal 340 uur zelfstudie in de periode dat de lesdagen vallen. N.B.: Lesdagen worden aangemerkt als werktijd.

Opleidingsinstituut

Radboud Zorgacademie
UMC St Radboud, Nijmegen

Weektaak

Minimaal 24 uur, maximaal 36 uur.

Kosten

Het ziekenhuis betaalt je collegegeld. De boeken krijg je in bruikleen. Er is een terugbetalingsregeling van kracht.

Salaris

Je ontvangt salaris conform de CAO ziekenhuiswezen.

Erkenning

College Zorg Opleidingen (CZO)

Solliciteren

Voor het volgen van deze vervolgopleiding zijn geen specifieke opleidingsplaatsen beschikbaar. Verpleegkundigen die werkzaam zijn op de interne of chirurgische oncologie komen in aanmerking voor het volgen ervan. Plaatsing geschiedt in overleg met het unithoofd/de teamleider. Van nieuwe verpleegkundigen op deze afdelingen wordt verwacht dat zij de intentie hebben de oncologie opleiding te volgen.

Meer weten

Voor meer informatie bel naar: (0318) 43 48 25