Voor onderzoekers

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is aan strenge regels gebonden. Toetsing gebeurt door een externe erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) en in ons ziekenhuis door de Beoordelingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO).

Er zijn verschillende soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek:

  • onderzoek dat valt onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) (WMO-plichtig onderzoek)
  • onderzoek dat daar niet onder valt (niet WMO-plichtig).

Kort gezegd valt onderzoek onder de WMO-plicht als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek 
  • proefpersonen worden aan handelingen onderworpen dan wel gedragsregels opgelegd; dat wil zeggen dat er op een of andere manier inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van de proefpersonen

AVG

Op zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het wetenschappelijk onderzoek moet tevens worden uitgevoerd conform de bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Onderzoek doen in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Als u van plan bent om wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei te gaan verrichten, dan dient u het voorgenomen onderzoek aan te melden bij het wetenschapsbureau. Zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek wordt beoordeeld door de lokale toetsingscommissie: de Beoordelingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO). Deze commissie adviseert de raad van bestuur. Pas na toestemming van de raad van bestuur mag het onderzoek worden gestart.

Voordat een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd mag worden in ZGV wordt de lokale uitvoerbaarheid beoordeeld door de BCWO. De voorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken ten behoeve van deze beoordelingsprocedure worden verricht door het wetenschapsbureau. Alle wetenschappelijke onderzoeken die in ZGV plaatsvinden dienen aangemeld te worden bij het wetenschapsbureau. De onderzoeksdocumenten worden vervolgens ter beschikking gesteld aan de leden van de BCWO en in de tweewekelijkse vergadering besproken. De BCWO adviseert de raad van bestuur en de raad van bestuur geeft goedkeuring of een negatief besluit af.

Het onderzoek wordt beoordeeld op deskundigheid en bekwaamheid van de lokale onderzoekers, privacyborging van patiënten, financiële dekking, geschiktheid van de faciliteiten en toestemming van de afdelingen waarvan medewerking nodig is. Daarnaast beoordeelt de commissie of het onderzoek past binnen het beleid van het ziekenhuis en of het verenigbaar is met de patiëntenzorg.

De BCWO vergadert elke 2 weken op woensdag. Bekijk de vergaderdata (pdf, 400KB). Documenten dienen uiterlijk een week voor de vergadering ingediend te worden bij het wetenschapsbureau.

Hoe meld ik mijn onderzoek aan?

Voor het aanmelden van onderzoek bij het wetenschapsbureau gebruikt u het aanmeldingsformulier (WORD, 73KB). Daarin staan ook de documenten genoemd die moeten worden ingediend. De BCWO beoordeelt vervolgens in de tweewekelijkse vergadering de lokale haalbaarheid van het onderzoek. Binnen enkele dagen na de vergadering hoort u of er nog vragen zijn of dat er goedkeuring gegeven kan worden.