Aanmelden onderzoek en lokale toetsing

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is aan strenge regels gebonden. Toetsing gebeurt door een externe medisch-ethische toetsingscommissie (METC) en in Ziekenhuis Gelderse Vallei door de BeoordelingsCommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO).

Toestemming voor onderzoek aanvragen

Als u van plan bent om wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei te gaan verrichten, dan dient u het voorgenomen onderzoek aan te melden bij het wetenschapsbureau. Het onderzoek mag pas in het ziekenhuis worden gestart na toestemming van de raad van bestuur.

Deze toestemming wordt gebaseerd op een positief advies van de BCWO inzake de lokale haalbaarheid van het onderzoek. Ook onderzoek dat niet onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) valt, wordt beoordeeld door de BCWO en dient daarom aangemeld te worden bij het wetenschapsbureau.

Onderzoek aanmelden

Voor het aanmelden van onderzoek gebruikt u het aanmeldingsformulier (word, 82KB). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wetenschapsbureau.

BeoordelingsCommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO)

De BCWO beoordeelt de lokale haalbaarheid van wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei dat bij het wetenschapsbureau is aangemeld en adviseert de raad van bestuur van het ziekenhuis hierover.

Het onderzoek wordt beoordeeld op deskundigheid en bekwaamheid van de lokale onderzoekers, privacyborging van patiënten, financiële dekking, geschiktheid van de faciliteiten en toestemming van de afdelingen waarvan medewerking nodig is. Daarnaast beoordeelt de commissie of het onderzoek past binnen het beleid van het ziekenhuis en of het verenigbaar is met de patiëntenzorg.

De BCWO adviseert de raad van bestuur over al het onderzoek dat binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei plaatsvindt. De BCWO heeft een adviserende functie en doet geen inhoudelijke toetsing.

Samenstelling BCWO

 • dr. Dirk Jan Bac, maag-, darm- en leverarts
 • dr. Hans Peter Bootsma, ziekenhuisapotheker (voorzitter)
 • Ineke van de Bunt, verpleegkundige
 • drs. Floris Kuipéri, klinisch neuropsycholoog
 • dr. Wouter de Jong, longarts
 • dr. Esther Boelsma, adviseur wetenschap (ambtelijk secretaris)

Vergaderdata

De BCWO vergadert elke 2 weken, zie de vergaderdata:

 • Januari: 8 en 22
 • Februari: 5 en 19
 • Maart: 4 en 18
 • April: 1 en 15
 • Mei: 6 en 20
 • Juni: 3 en 17
 • Juli: 1 en 15
 • Augustus: 12 en 26
 • September: 16 en 30
 • Oktober: 14 en 28
 • November: 11 en 25
 • December: 9

Onderzoeksdocumenten dienen uiterlijk 7 dagen voor de gewenste vergaderdatum ingeleverd te zijn bij het wetenschapsbureau.

Researchcode

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een researchcode opgesteld. Het doel van de researchcode is om onderzoekers helderheid te verschaffen over hoe zij correct en ethisch verantwoord kunnen handelen bij de opzet, de uitvoering en de verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek. De researchcode is van toepassing op alle personen die onderzoek doen binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Lees hier de researchcode.